Specjaliści: logopeda, neurologopeda, psycholog, terapeuta w Krakowie strzałka do góry

Zespół specjalistów

Halina Szopa

neurologopeda - manager Centrum Terapii Mowy Logos

Jest absolwentką Pedagogiki Specjalnej oraz podyplomowych studiów z logopedii ukończonych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe z neurologopedii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej Warszawie. W latach 1990/1991 ukończyła 2 semestralne studia z Języka angielskiego na The Univeristy of Illinois at Chicago, USA, co pozwala jej prowadzić zajęcia z osobami dwujęzycznymi.

Przepracowała 10 lat w Centrum Medycznym Med-All w Krakowie jako neurologopeda oraz przeszło 20 lat z dziećmi niepełnosprawnymi (przedszkola i szkoły integracyjne) a także z osobami dorosłymi z różnymi niepełnosprawnościami oraz wadami i zaburzeniami mowy. Była wykładowcą na studiach podyplomowych z logopedii w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół na temat pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, jak również z zakresu emisji głosu. Od ponad 20 lat prowadzi prywatną praktykę logopedyczną.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach logopedycznych o tematyce: „Niedokształcenie mowy o typie afazji”, „Mutyzm” (2017, 2018, Katowice), „Terapia logopedyczna osób laryngektomowanych”, „Terapia logopedyczna osób jąkających się”, „Masaż ustno-twarzowy Castillo Moralesa”.

Bierze udział w corocznych konferencjach Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego PTAF, jest członkiem Polskiego Związku Logopedów. Ma dobre osiągnięcia w pracy z osobami jąkającymi się i z afazją. Jest otwarta na nowe doświadczenia i pomoc drugiemu człowiekowi.

Elżbieta Przerwa-Szwedzicka

logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizacja edukacja wczesnoszkolna /1986/. Następnie – Podyplomowe Studium Logopedyczne 1991 /AP Kraków/. Od roku 1986 zatrudniona jako nauczyciel EW, później również logopeda. Lata 1993 i 1999 to kolejno osiągnięcie I i II stopnia specjalizacji zawodowej w dziedzinie logopedii. W latach 1992-2004 pracownik Zakładu Logopedii /AP Kraków/, zajęcia ze studentami I i II roku Studium Logopedycznego.

Od momentu ukończenia Studium Logopedycznego prowadzi z powodzeniem prywatną praktykę logopedyczną, pracuje zarówno z dziećmi – dyslalie, afazje, dyzartrie, dzieci z upośledzeniem lekkim i niedosłuchem, jak i dorośli – afazje, wyrazistość mowy, niedosłuch, itp. Od roku 1991 przyjmuje pacjentów w Poliklinice Profimed /Szara Kamienica/, póżniej Mediprof /ul. Szpitalna/, obecnie Polikmed – Gabinety Lekarskie /ul. Garncarska/.
Pracowała w przychodniach: „POLIMED” – kierownik poradni, MEDICINA 2000, ESKULAP Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne, dom Dziecka nr 7

Systematycznie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach: „Alalia, niedokształcenie mowy u dziecka–diagnoza i terapia”, „Sztuka porozumiewania się”, „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka”, „Pozwólmy dzieciom mówić!” i wielu innych.

Na bieżąco śledzi najnowszą literaturę logopedyczną, publikowane wyniki badań, obserwuje Konferencje Logopedyczne. Uzupełnia materiały, stosuje nowatorskie sposoby i metody terapii, ciągle bogaci warsztat pracy.

Kocha swoją pracę!

Małgorzata Kurzawińska

psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie systemowym Jest absolwentką psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczy w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami i parami.

Zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz diagnozą trudności szkolnych, w tym specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia). Prowadzi psychoedukację dla rodziców, dzieci i młodzieży, poradnictwo, pomoc i wsparcie dla osób będących w kryzysie, jak również z zaburzeniami zachowania i emocji. Organizuje też zajęcia grupowe dla dzieci oraz warsztatowe dla rodziców.

Aleksandra Walczewska

logopeda, neurologopeda

Jest absolwentką studiów podyplomowych z logopedii oraz neurologopedii. Posiada tytuł terapeuty miofunkcjonalnego I stopnia oraz tytuł terapeuty ręki.

W Centrum Terapii Mowy prowadzi diagnozę i terapię dzieci m.in. z niedokształceniem mowy o typie afazji, z opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, wadami wymowy. Ponadto pracuje z osobami dorosłymi po udarach, z chorobą Alzheimera, a także z zaburzeniami otępiennymi.

W terapii stosuje podejście holistyczne do każdego pacjenta oraz ciągle doskonali swój warsztat pracy.

Dominika Chmielowska

pedagog specjalny, logopeda

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także pedagogiki specjalnej w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych z logopedii na Akademii Ignatianum.

Na co dzień realizuję swoją pasję pracując z dziećmi. Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego. Pracuję również z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od kilku lat angażuję się w pracę z podopiecznym z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Systematycznie poszerzam swoje kompetencje i bogacę warsztat pracy.

Mam duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Do każdego dziecka staram się podchodzić indywidualnie, uwzględniając jego potrzeby.

Ewelina Serafin

logopeda

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolna, a także z logopedii. Uczestniczyła w wielu kursach logopedycznych.

Na co dzień pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, mutyzmem, oligofazją, niedosłuchem oraz dysartrią. Prowadzi terapię dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Agata Stępień

neurologopeda, pedagog

Jest absolwentką pedagogiki i studiów podyplomowych z logopedii, terapii psycho-pedagogicznej oraz neurologopedii. W Centrum Terapii Mowy zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy, zaburzeniami komunikacji językowej, w tym niedokształceniem mowy o typie afazji, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem.

Prowadzi zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Karolina Kuchta

psycholog

Absolwentka psychologii na Katolockim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego i psychologii transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Systematycznie poszerza wiedzę z psychologii biorąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach z zakresu terapii dzieci i młodzieży.

Ma duże doświadczenie w dziagnozie i terapii psychologicznej dzieci i młodzieży.